Kvinnors egenmakt mot sexistiska trakasserier i det offentliga rummet.

FREE PUBLIC SPACES (FPS)

FPS syftar till att utveckla och stärka självförtroende och självuppfattning genom mjuka färdigheter och emotionell intelligens i målgruppen, vilket gör det möjligt för dem att uppnå en adekvat nivå av empowerment och hantera situationer av manliga trakasserier i offentliga utrymmen.

 

FPS fokuserar på att uppnå lärande och att utveckla attityder och färdigheter för inkludering och respekt för mångfald. Projektet kommer att arbeta mot könsstereotyper, stödja människor i förvärv och utveckling av grundläggande färdigheter, för att eliminera diskriminering, ojämlikhet eller utanförskap som kvinnor drabbas av i EU på grund av förekomsten av könsroller och stereotyper

Bästa praxis för att förebygga sexuella trakasserier i offentliga utrymmen

Att öka medvetenheten och göra minst 120 medlemmar av lokalsamhällen i projektländerna medvetna om behovet av att förebygga och ta itu med könsbaserat våld i det offentliga rummet, att förstå mekanismerna bakom det.

Utbildningssystem för chefer

Att utbilda och stärka 120 lokala kvinnor i känslomässiga kompetenser och färdigheter för att utveckla copingstrategier för att hantera könsbaserat våld i offentliga utrymmen, genom en onlineutbildning med flera utbildningsmoduler under en period av 8 månader.

Kvinnors egenmakt genom verktygslåda för mjuka färdigheter

Att ge socialarbetare verktyg för direkt tillämpning för att förbättra beslutsfattande och andra mjuka färdigheter med kvinnor.
Att utbilda kvinnor i beslutsfattande och andra relaterade mjuka färdigheter för att utveckla sin egenmakt.
Att överföra de begrepp som tidigare beskrivits i förslaget
Att utveckla större förståelse och lyhördhet för vikten av denna fråga hos ungdomar.
Undvik frustrationsnivåer inför ett felaktigt val.
Underlätande av lärande och beteendeflexibilitet för att utveckla nya strategier
Öka medvetenheten om vikten av beslutsfattande i både personliga och professionella resultat.
Att öka den digitala kompetensen.
Utveckla en mer strategisk och integrerad användning av IKT i utbildning.