ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Η FPS προωθεί την κοινωνική ένταξη και στοχεύει στη βελτίωση της προσέγγισης των γυναικών με κάθε πιθανή πηγή διακρίσεων στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στους δημόσιους χώρους. Αντιλαμβανόμαστε τους δημόσιους χώρους ως το σκηνικό κοινωνικής αλληλεπίδρασης που συγκεντρώνει υλικές και απτές λειτουργίες, καθώς αποτελεί τη φυσική υποστήριξη δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην ικανοποίηση συλλογικών αστικών αναγκών που ξεπερνούν τα όρια των ατομικών συμφερόντων και μετατρέπονται σε κοινό και συλλογικό χώρο

Σε ευθυγράμμιση με τον οδηγό του προγράμματος, το FPS θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των εμποδίων που αντιμετωπίζει αυτή η ομάδα στην πρόσβαση σε ευκαιρίες, καθώς και στη δημιουργία περιβαλλόντων χωρίς αποκλεισμούς που προωθούν την ισότητα και την ισονομία και ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ευρύτερης κοινότητας.

Το FPS επικεντρώνεται στην επίτευξη μάθησης και στην ανάπτυξη στάσεων και δεξιοτήτων ένταξης και σεβασμού της διαφορετικότητας. Το έργο θα εργαστεί ενάντια στα στερεότυπα των φύλων, υποστηρίζοντας τα άτομα στην απόκτηση και ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων, για την εξάλειψη των διακρίσεων, της ανισότητας ή του αποκλεισμού, που υφίστανται οι γυναίκες στην ΕΕ λόγω της ύπαρξης ρόλων και στερεοτύπων των φύλων.

Το FPS στοχεύει στην ανάπτυξη και ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της αυτοαντίληψης μέσω των κοινωνικών δεξιοτήτων και της συναισθηματικής νοημοσύνης στην ομάδα-στόχο, επιτρέποντάς τους να επιτύχουν ένα επαρκές επίπεδο ενδυνάμωσης και αντιμετώπισης καταστάσεων ανδρικής παρενόχλησης σε δημόσιους χώρους.