ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Versli Mama

Η ΜΚΟ “Versli mama” (Επιχειρηματική μαμά) είναι ένας από τους βασικούς φορείς στον τομέα της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών στη Λιθουανία. Διαχειρίζεται τη διαδικτυακή πύλη verslimama.lt, παρέχει υπηρεσίες επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων, κατάρτισης (ιδίως επιχειρηματικότητας και υγειονομικής περίθαλψης), δικτύωσης, πολιτιστικής εκπαίδευσης και οργάνωσης εκδηλώσεων.

PUHU Research & Consultancy

Η PUHU είναι μια εταιρεία έρευνας και παροχής συμβουλών που στοχεύει στην αξιοποίηση της σχέσης μεταξύ της ακαδημαϊκής γνώσης και των πρακτικών, εστιάζοντας σε δύο κύριους τομείς: τις κοινωνικές επιστήμες και την τεχνολογία. Είτε ως διαμεσολαβητής μεταξύ τους είτε ως διευκολυντής του καθενός, η PUHU προτείνει λύσεις για άτομα, εταιρείες και ιδρύματα.

European Network for Holistic Integration

Το όραμα του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Ολιστική Ένταξη είναι να συνδέσει τους κύριους φορείς και ιδρύματα από τον τομέα της κοινωνικής ένταξης, για να βοηθήσει τη διαδικασία ένταξης όλων των ευάλωτων ομάδων, χρησιμοποιώντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που στοχεύει σε δραστηριότητες εκπαίδευσης ενηλίκων, έργα δημιουργίας εισοδήματος και προγράμματα ευημερίας, μέχρι να επιτύχουμε μια ολιστική ένταξη των ανθρώπων με τους οποίους εργαζόμαστε.

INDEPCIE

Ο ισπανικός οργανισμός είναι μια εταιρεία κατάρτισης που ιδρύθηκε το 2017 και επικεντρώνεται στην εκπαίδευση ικανοτήτων και στη βελτίωση της ανθρώπινης απόδοσης. Η INDEPECIE συνεργάζεται ενεργά με διάφορες οργανώσεις νεολαίας και γυναικών, μειονεκτούσες ομάδες, εμπορικά επιμελητήρια και ΜΚΟ για: Προσωπική ανάπτυξη προσφέροντας προγράμματα κατάρτισης για την ενίσχυση της αυτογνωσίας, της ευαισθητοποίησης, της βελτίωσης των διαπροσωπικών δεξιοτήτων και της πλήρους ανάπτυξης του ατομικού δυναμικού. Επαγγελματική και οργανωτική βελτίωση με την εργασία στη σωστή επικοινωνία και την ενίσχυση των διαπροσωπικών δεξιοτήτων.

VAEV Research and Development Agency GmbH

Η VAEV R&D GmbH (VAEV Research & Development Agency GmbH) είναι η ιδιωτική επέκταση του VAEV (Vienna Association of Education Volunteers), ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού με πολυετή εμπειρία στην υλοποίηση έργων Erasmus+. Η VAEV R&D GmbH στοχεύει στην ενίσχυση και προώθηση της εκπαίδευσης συνεργαζόμενη με τοπικά σχολεία και εκπαιδευτικά κέντρα για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων και ενημερωμένων προγραμμάτων σπουδών με τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για τον 21ο αιώνα. Συγκεκριμένα, η VAEV R&D GmbH ενδυναμώνει τους ανθρώπους παρέχοντας καθοδήγηση με βάση την κοινότητα καθώς και ευκαιρίες εκπαίδευσης και καριέρας σε μειονεκτούντα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών, των προσφύγων, των ανέργων, των NEET και των ατόμων από χαμηλότερο κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο. Μέσω των δραστηριοτήτων και των έργων της, η VAEV R&D GmbH περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό ατόμων από αυτές τις ομάδες-στόχους.

CSI CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD

Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (CSI) είναι ένας οργανισμός Έρευνας και Ανάπτυξης, που ιδρύθηκε το 2017, ο οποίος εστιάζει στην προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας που μπορεί να επιφέρει θετική αλλαγή σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο πλαίσιο. Η CSI συνεργάζεται στενά για την αντιμετώπιση κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών προκλήσεων με κυβερνήσεις, τοπικούς διοικητικούς φορείς, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, εμπορικές οντότητες και εκπαιδευτικά ιδρύματα.