Γυναικεία ενδυνάμωση των γυναικών κατά της σεξιστικής παρενόχλησης στο δημόσιο χώρο.

FREE PUBLIC SPACES (FPS)

Στόχος του FPS είναι να αναπτύξει και να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση και την αυτοαντίληψη της ομάδας-στόχου μέσω των κοινωνικών δεξιοτήτων και της συναισθηματικής νοημοσύνης, επιτρέποντάς τους να επιτύχουν ένα επαρκές επίπεδο ενδυνάμωσης και αντιμετώπισης καταστάσεων ανδρικής παρενόχλησης σε δημόσιους χώρους.

 

Το FPS επικεντρώνεται στην επίτευξη της μάθησης και στην ανάπτυξη στάσεων και δεξιοτήτων ενσωμάτωσης και σεβασμού της διαφορετικότητας. Το έργο θα εργαστεί ενάντια στα στερεότυπα των φύλων, υποστηρίζοντας τα άτομα στην απόκτηση και ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων, για την εξάλειψη των διακρίσεων, της ανισότητας ή του αποκλεισμού, που υφίστανται οι γυναίκες στην ΕΕ λόγω της ύπαρξης ρόλων και στερεοτύπων των φύλων

Βέλτιστες πρακτικές για την πρόληψη της σεξουαλικής παρενόχλησης σε δημόσιους χώρους

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τουλάχιστον 120 μελών των τοπικών κοινοτήτων στις χώρες του προγράμματος σχετικά με την ανάγκη πρόληψης και αντιμετώπισης της έμφυλης βίας στο δημόσιο χώρο, κατανοώντας τους μηχανισμούς που την προκαλούν.

Σύστημα κατάρτισης για διευθυντές

Εκπαίδευση και ενδυνάμωση 120 τοπικών γυναικών σε συναισθηματικές ικανότητες και δεξιότητες για την ανάπτυξη στρατηγικών αντιμετώπισης της έμφυλης βίας σε δημόσιους χώρους, μέσω διαδικτυακής κατάρτισης με διάφορες εκπαιδευτικές ενότητες σε διάστημα 8 μηνών.

Ενδυνάμωση των γυναικών μέσω εργαλειοθήκης κοινωνικών δεξιοτήτων

Να παρέχει στους κοινωνικούς λειτουργούς εργαλεία άμεσης εφαρμογής για τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων και άλλων κοινωνικών δεξιοτήτων με τις γυναίκες.
Να εκπαιδεύσει τις γυναίκες στη λήψη αποφάσεων και σε άλλες συναφείς κοινωνικές δεξιότητες για την ανάπτυξη της ενδυνάμωσής τους.
Να μεταφέρει τις έννοιες που περιγράφονται προηγουμένως στην πρόταση
Να αναπτυχθεί μεγαλύτερη κατανόηση και ανταπόκριση στη σημασία του θέματος αυτού στους εφήβους.
Να αποφευχθούν τα επίπεδα απογοήτευσης μπροστά σε μια λανθασμένη επιλογή.
Να διευκολυνθεί η μάθηση και η ευελιξία της συμπεριφοράς για την ανάπτυξη νέων στρατηγικών
Αύξηση της συνειδητοποίησης της βαρύτητας της λήψης αποφάσεων τόσο στα προσωπικά όσο και στα επαγγελματικά αποτελέσματα.
Αύξηση του επιπέδου της ψηφιακής επάρκειας.
Ανάπτυξη μιας πιο στρατηγικής και ολοκληρωμένης χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.